Informácia o vzdelávacom programe

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže správny orgán príslušný podľa ustanovenia §9 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe splnenia podmienok akreditácie vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 10 uvedeného zákona rozhodlo o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania záhradník – ovocinár 130 hodín.

Číslo akreditácie: POA:0434/2014/22/3

Vzdelávanie je určené k dosiahnutiu čiastkovej kvalifikácie „ovocinára“, prostredníctvom ktorej absolvent získa základné poznatky z technológie pestovania ovocných stromov.

Škola v súčasnosti ponúka toto vzdelávanie prezenčnou formou štúdia a od 1. januára 2019 v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania aj dištančnou formou. Časť dištančnej formy vzdelávania sa bude zabezpečovať on-line formou.

Odborný kurz pozostáva z teoretického vzdelávania a praktickej prípravy.

Teoretické vzdelávanie - zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so školou prostredníctvom vzdelávacieho portálu: www.distance.vzdelavanie.siov.sk, vytvorenom zo zdrojov EÚ.

Praktickú prípravu - zabezpečuje Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 01 Piešťany vo vlastnom Centre odbornej prípravy.

Vzdelávanie sa poskytuje za úhradu:

Účastník vzdelávania hradí len praktické cvičenia, ktoré zabezpečuje Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch. Viac informácií o cene kurzu Vám poskytne škola na adrese/ telefónnom čísle: szaspn@svspn.sk, 033/7625695.

Dĺžka trvania akreditovaného vzdelávania je 6 mesiacov v období mesiacov január až jún aktuálneho kalendárneho roku (podľa vegetačného obdobia).

Výstupný doklad o vzdelávaní: osvedčenie

Možnosti uplatnenia: ovocinárske, sadovnícke podniky, vlastná hospodárska činnosť a. i.

Posledná zmena: Pondelok, 9 apríl 2018, 01:23

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA