Vzdelávací program

Teoretické vzdelávanie zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou záhradníckou prostredníctvom vzdelávacieho portálu: www.distance.vzdelavanie.siov.sk, vytvorenom zo zdrojov EÚ.

Praktickú prípravu zabezpečuje Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 01 Piešťany vo vlastnom Centre odbornej prípravy.

Teoretické vzdelávanie

Teoretické vzdelávanie pozostáva zo samo štúdia odbornej literatúry a následného zvládnutia on- line testov, ktoré bude mať účastník vzdelávania k dispozícii na vzdelávacom portáli.

Každý účastník vzdelávania bude mať súčasne možnosť konzultovať učebnú problematiku s lektorom / tútorom a to vo vyhradenom čase formou on-line diskusie.

Praktická príprava

Praktický nácvik teoretickej prípravy sa bude zabezpečovať podľa vegetačného obdobia v dvoch cykloch (častiach) v Centre odbornej prípravy pri SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. Prvý cyklus cvičení bude venovaný rezu a tvarovaniu ovocných druhov a druhý cyklus technológii pestovania ovocných druhov. Účastníci vzdelávania majú v Centre odbornej prípravy vytvorené podmienky pre ubytovanie a stravovanie.

Náplň a rozsah vzdelávacieho programu

A/ Rozsah vzdelávacieho programu:

130 hodín

pozostáva z:

  1. teoretickej prípravy v rozsahu 84 hodín (on-line formou),

  2. praktických cvičení v rozsahu 40 hodín (osobná účasť),

  3. záverečnej skúšky v rozsahu 6 hodín (osobná účasť).

B/ Obsahová náplň:

Obsahová náplň kurzu „Ovocinár“ je rozdelená do troch modulov a vyučuje sa v nasledovnom rozsahu hodín, ktorý uvádza Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 1 Obsahová náplň kurzu s rozsahom hodín teoretickej a výučby a praktickej prípravy.

Modul

Teoretické vzdelávanie

Praktická príprava (cvičenia)

Počet hodín

Obdobie realizácie

1.

Biologická charakteristika a vlastnosti ovocných rastlín

/

32

Do konca februára

2.

Rez a tvarovanie ovocných druhov

/

32

Do konca februára

/

K rezu a tvarovaniu ovocných druhov

20

Do konca marca

3.

Technológia pestovania ovocných druhov

/

20

Do konca apríla

K technológii pestovania ovocných druhov

20

Do polovice júnaDo vzdelávania je účastník povinný sa v každom kalendárnom roku prihlásiť v termíne od 1. novembra do 31. januára.

Teoretickú prípravu v rámci prvého a druhého modulu je nutné dokončiť najneskôr do konca februára kalendárneho roka a praktický nácvik 1. a 2. modulu najneskôr do konca marca kalendárneho roka.

Tretí modul v rámci teoretickej prípravy je nutné ukončiť do konca apríla kalendárneho roka a praktický nácvik tretieho modulu do konca mája kalendárneho roka.

Záverečná skúška:

Záverečná skúška sa realizuje v mesiaci jún v aktuálnom kalendárnom roku v rozsahu 6 hodín. Podmienkou účasti na záverečnej skúške je úspešné zvládnutie teoretickej časti učiva formou on-line testov a aktívnej účasti na praktických cvičeniach. Podľa zákona sa záverečná skúška realizuje pred skúšobnou komisiou zloženou z pedagogických zamestnancov a odborníkov z praxe.

K príprave na záverečnú skúšku a k jej priebehu bude vydaný osobitný pokyn.

Posledná zmena: Pondelok, 9 apríl 2018, 01:26

Učiteľské noviny

UČITEĽSKÉ NOVINY

 

Školiace materiály

ŠKOLIACE MATERIÁLY

 

Vzdelávacie CD & DVD

VZDELÁVACIE CD & DVD

 

Vzdelávanie - galéria

VZDELÁVANIE - GALÉRIA